Resurse umane

La începutul anului școlar 2022-2023 au fost înscriși 1071 de elevi (42 clase), astfel:

– 114 elevi învățământ gimnazial (4 clase);

– 594 elevi învățământ liceal cu frecvență (25 de clase);

  • 16 clase filiera teoretică – 409 elevi
  • 9 clase filiera tehnologică – 185 elevi

–  144 elevi învățământ profesional de zi cu durata de 3 ani (6 clase);

–  167 elevi învățământ liceal cu frecvență redusă – profil umanist, filologie (5 clase)

–  52 elevi învățământ postliceal, școala de maiștri (2 clase).  

La  Colegiul Tehnic „Lațcu Vodă”  își desfășoară activitatea:

71 de cadre didactice dintre care: – 57 profesori și ingineri 

                                                         – 14 maiștri instruire practică și conducere auto

9 angajați personal didactic auxiliar

18 angajați personal nedidactic

Personal didactic – 71

TotalCalificatTitular DoctoratGradul IGradul IIDefinitivDebutant
7170612428144
%98.59%85.91%2.81%59.15%11.26%19,71%5.63%

Personal didactic auxiliar – 10,5 norme

• administrator financiar – 1

• contabil -1

• administrator patrimoniu – 1

• secretar şef – 1

• secretar – 1

• bibliotecar – 1

• inginer sistem (informatician) – 1

• laborant – 0,5

• pedagog – 1

• supraveghetor noapte – 1

• technician – 1

Personal nedidactic – 18 norme: fochişti – 4, bucătari – 2, muncitori de întreţinere – 4, îngrijitoare – 8 Perfecţionarea s-a realizat în raport cu cerinţele sistemului educaţional şi în funcţie de nevoile de formare individuale ale cadrelor didactice, cuprinzând activităţi de informare şi formare. Majoritatea profesorilor au participat la consfătuirile pe discipline organizate de către ISJ la începutul anului şcolar şi la cercurile pedagogice.